Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Eğitim ve Yayın
Dairesi Başkanlığı
GÖREV

EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ

1) Yayın İşleri Şube Müdürlüğü, 

2) Tanıtım Şube Müdürlüğü,

3) Eğitim Şube Müdürlüğü, 

4) Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü,

5) Satınalma Şube Müdürlüğü,  

6) Arşiv Şube Müdürlüğü

 

EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ:

a) Çevre ve şehircilik konularında yazılı, işitsel ve görsel dokümanların basım ve yayımını desteklemek.

b) Eğitim amacıyla Bakanlığın görev alanıyla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi toplamak, değerlendirmek, yayımlamak, film, slayt, fotoğraf ve benzeri belgeleri hazırlamak, hazırlatmak, arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek.

c) Çevre ile ilgili yayın konusunda kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ç) Çevre ile ilgili konularda plan ve programların hazırlanmasında, uygulanmasında ve halkın eğitilmesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile bilimsel ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak.

d) Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin faaliyet ve araştırma programlarına çevre konularını katmak için ortak çalışmalar yapmak, gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, bilgi, belge ve eğiticilerin mübadelesinin sağlanması çalışmalarını yürütmek.

e) Çevre değerlerini ortaya çıkarmak ve tanıtmak amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, çevre eğitimi konusunda uluslararası kuruluşların program, proje ve faaliyetlerini izlemek, uluslararası ve kurumlar arası enformasyon hizmetlerini yerine getirmek.

f) Bakanlığın görev alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluşlarına mesleki eğitim vermek veya verdirmek.

g) Bakan tarafından verilen görevleri yapmak.

 

     YAYIN İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

a) Ülkemizin çevre ve şehircilik değerlerini ortaya çıkarmak ve eğitimini yapmak amacıyla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi toplamak, değerlendirmek, uygun görülen yazılı, işitsel ve görsel dokümanların basım ve yayımını desteklemek ve gerçekleştirmek, 

b) Çevre ve şehircilik konularında, arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek, Kamu ve özel kuruluşlarla çevre ve şehircilik ile ilgili yayınlanacak materyaller konusunda işbirliği yapmak, 

c) Bakanlıkça düzenlenen seminer, kurs sempozyum vb. faaliyetlere ilişkin dokümanları derlemek, yayın haline getirmek, ve taşra teşkilatının yayın yoluyla eğitimin sağlanması amacıyla çeşitli yayınlar (kitap, dergi, broşür, araştırma vb.) yapmak, konuların basım ve dağıtımını gerçekleştirmek,

d) Bakanlığın görev alanı ile ilgili çıkardığı mevzuatı derlemek, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü kanalı ile satışının yapılmasını sağlamak,

e) Mesleki gelişimi sağlamak amacıyla periyodik yayınlar yapmak, yerel yönetimler ile uygulayıcı kurum ve kuruluşlara iletilmesini sağlamak,

f) Bakanlığımız ile Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşları  arasında bilgi ve tecrübe alışveriş sağlamak amacıyla yayınlar hazırlamak, yerel yönetimlerde çalışan personeli yayın yoluyla bilgilendirmek,

g) Bakanlık ilgili mevzuatına ilişkin araştırma yapmak ve kitaplar yayınlamak.

h) Yayın Yönergesine göre hazırlanan yayınların basımını yapmak veya yaptırmak, 

i) Daire Başkanı tarafından verilen görevleri yapmak

 

 TANITIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

a) Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yüksek öğretim çağındaki çocuk ve gençlerimizin çevre ve şehircilik konularında bilinçlendirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Üniversiteler, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Uluslararası Kuruluşlar ve özel şirketler ile işbirliği sonucu yapılacak her türlü eğitim ve tanıtım faaliyetlerinin basılı, görsel vb. araçlarla gerçekleştirilmesini sağlamak, 

b) Düzenlenecek eğitimler, projeler ve etkinlikler ile ilgili bilgi, belge ve eğiticilerin mübadele çalışmalarını ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Uluslararası Kuruluşlar ve özel şirketler ile Bakanlığın yaptığı her türlü tanıtım konularında işbirliği protokolunun gereğini yapmak,

c) Bakanlığımızın birimlerinin faaliyetlerinin resmi ve sivil kurumlara yönelik olarak basılı, görsel, işitsel ve her türlü medya aracılığıyla kamuoyuna duyurulmasını sağlamak, bu konuda film, slayt, fotoğraf ve benzeri belgeleri hazırlamak, hazırlatmak ve yayımlatmak,

d) Daire Başkanı tarafından verilen görevleri yapmak

 

EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

a) Bakanlığın hizmet içi eğitim politikası çerçevesinde merkez ve taşra teşkilatının yıllık hizmet içi eğitim ihtiyacını Eğitim Kurulunda değerlendirilerek tespit etmek, yıllık eğitim planını hazırlamak, eğitimler düzenlemek, uygulamak ve değerlendirmek, 

b) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personelin mesleki gelişimleri sağlamak amacıyla Bakanlığın ilgili birimleriyle işbirliği yaparak çeşitli eğitimler hazırlamak, uygulamak ve eğitim sonuçlarını değerlendirmek,

c) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında staj yapmak isteyen üniversite öğrencilerinin taleplerini değerlendirmek, staj işlemlerini yürütmek,

d) Bakanlık görev kapsamında araştırma ve eğitim ihtiyacı duyulan konuları tespit etmek ve eğitim projeleri geliştirmek,

e) Bakanlık görev alanına giren konularda, mahalli idarelerin idari ve teknik kapasitesinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak, yerel yönetimlere, çeşitli meslek gruplarına ve ilgili hedef kitlelere yönelik eğitim programları hazırlamak ve uygulamak, değerlendirmek, yeni projeler hazırlamak,

f) Çevre eğitimi konusunda Uluslararası kuruluşların program, proje ve faaliyetlerini izlemek, enformasyon hizmetlerini yerine getirmek, 

g) Teknik personelin yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesi amacıyla, diğer kuruluşlarca düzenlenen seminer, sempozyum ve panel benzeri etkinliklerin bilgi notlarını Makama sunmak, Makamca uygun görülenlerin iş ve işlemlerini yürütmek,

h) Bakanlık personeli için düzenlenen aday memur, görevde yükselme ve unvan değişikliği eğitimlerini düzenlemek, sınavlarını yapmak ve sonuçlandırmak.

i) Vatandaşların çevre ve şehircilik konularında bilinçlendirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Üniversiteler, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Uluslararası Kuruluşlar ve özel şirketler ile işbirliği yaparak çeşitli eğitimler, projeler ve etkinlikler yapılmasını sağlamak,

j) Diğer kuruluşlarca düzenlenen hizmet içi eğitim programlarına Bakanlık ilgili personelinin katılımını sağlamak,

k) Belediye fen elemanları yetiştirme ve geliştirme kursları düzenlemek,

l) Bakanlık elemanlarının katılacakları yurtdışı eğitim faaliyetleri ile ilgili duyuruları yapmak, katılım işlemlerini gerçekleştirmek, Uluslar arası seminer, toplantı vb. konularla ilgili duyurularını yapmak,

m) TODAİ, TÖMER, ATAUM ve benzeri kuruluşlarca düzenlenen uzun süreli eğitim programlarına Bakanlık personelinden katılması uygun görülenlerin her türlü iş ve işlemlerini yapmak, eğitim sonu raporlarını hazırlamak.

n) Örgün ve yaygın eğitim programlarında çevre ve şehircilik konularının yer alması için Milli Eğitim Bakanlığı, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Yerel Yönetimler ile ortak çalışmalar yürütmek,

o) Daire Başkanı tarafından verilen görevleri yapmak

 

      YÖNETİM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

a) Daire Başkanlığı personelinin özlük işleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

b) Daire Başkanlığının bütçe ve mali konuları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

c) Daire Başkanlığına ait, gelen ve giden evrakın işlemleri ile ilgili hizmetleri yürütmek,

d) Daire Başkanı tarafından verilen görevleri yapmak.

     

          SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

a) Daire Başkanlığının her türlü dayanıklı taşınırlarını ve tüketim malzemelerini temin etmek, kayıtlarını tutmak, bakım ve onarımını yaptırmak, 

b) Daire Başkanlığının Satınalma ve ihale işlemlerine yürütmek,

c) Daire Başkanı tarafından verilen görevleri yapmak

 

         ARŞİV ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

a) Dijital arşiv ortamının oluşturulması

b) Bakanlığımız birimlerinin faaliyetlerinde kullanılmak üzere hazırlanmış olan her türlü film, spot, sunum, slayt, grafik, fotoğraf, dokümantasyon gibi bilgi, belge ve verilerin tek elden toplanarak dijital ortama aktarılması.

c) Bakanlığımız birimlerine ait verilerin dijital olarak bilgisayar ortamında saklanması için periyodik olarak arşivlenmesini sağlamak.

d) Verileri etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve yazılım uygulaması ile ilgili çalışmaları yürütmek.

e) Daire Başkanı tarafından verilen görevleri yapmak.