Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Eğitim ve Yayın
Dairesi Başkanlığı
EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Şube Müdürü : Ahmet ELİAÇIK

Telefon          : 0 312 410 27 49

e posta           : ahmet.eliacik@csb.gov.tr

 

HİZMETİÇİ EĞİTİM

a) Bakanlığın hizmet içi eğitim politikası çerçevesinde merkez ve taşra teşkilatının yıllık hizmet içi eğitim ihtiyacını tespit etmek, yıllık eğitim planını hazırlamak, eğitimler düzenlemek, uygulamak ve değerlendirmek,

 

b) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görevli teknik personelin mesleki gelişimleri sağlamak amacıyla Bakanlığın ilgili birimleriyle işbirliği yaparak çeşitli eğitimler hazırlamak, uygulamak ve eğitim sonuçlarını değerlendirmek,

 

c) Bakanlık görev kapsamında araştırma ve eğitim ihtiyacı duyulan konuları tespit etmek ve eğitim projeleri geliştirmek,

 

 d) Bakanlık personeli için düzenlenen aday memur, görevde yükselme ve unvan değişikliği eğitimlerini düzenlemek, sınavlarını yapmak ve sonuçlandırmak.

 

e) Bakanlık elemanlarının katılacakları yurtdışı eğitim faaliyetleri ile ilgili duyuruları yapmak, katılım işlemlerini gerçekleştirmek, Uluslar arası seminer, toplantı vb. konularla ilgili duyurularını yapmak,

 

f) TODAİ, TÖMER, ve benzeri kuruluşlarca düzenlenen uzun süreli eğitim programlarına Bakanlık personelinden katılması uygun görülenlerin her türlü iş ve işlemlerini yapmak, eğitim sonu raporlarını hazırlamak.

 

 

KURUMLAR ARASI EĞİTİM

a) Bakanlık görev alanına giren konularda, mahalli idarelerin idari ve teknik kapasitesinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak, yerel yönetimlere, çeşitli meslek gruplarına ve ilgili hedef kitlelere yönelik eğitim programları hazırlamak ve uygulamak, değerlendirmek, yeni projeler hazırlamak,

 

b) Teknik personelin yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesi amacıyla, diğer kuruluşlarca düzenlenen seminer, sempozyum ve panel benzeri etkinliklerin bilgi notlarını Makama sunmak, Makamca uygun görülenlerin iş ve işlemlerini yürütmek,

 

c) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında staj yapmak isteyen üniversite öğrencilerinin taleplerini değerlendirmek, staj işlemlerini yürütmek,

 

d) Diğer kuruluşlarca düzenlenen hizmet içi eğitim p

rogramlarına Bakanlık ilgili personelinin katılımını sağlamak