Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Eğitim ve Yayın
Dairesi Başkanlığı
YAYIN İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Şube Müdürü :  Ahmet ELİAÇIK

Telefon          : (0312) 410 27 49

eposta           : ahmet.eliacik@csb.gov.tr

    

Yayın İşleri Şube Müdürlüğünün Görevleri: 

 

a) Ülkemizin çevre ve şehircilik değerlerini ortaya çıkarmak, tanıtmak ve eğitimini yapmak amacıyla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi toplamak, değerlendirmek, uygun görülen yazılı, işitsel ve görsel dokümanların basım ve yayımını desteklemek ve gerçekleştirmek, film, slayt, fotoğraf ve benzeri belgeleri hazırlamak, hazırlatmak,
b) Çevre ve şehircilik konularında, arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek, Kamu ve özel kuruluşlarla çevre ve şehircilik ile ilgili yayınlanacak materyaller konusunda işbirliği yapmak,
c) Çevre eğitimi konusunda Uluslararası kuruluşların program, proje ve faaliyetlerini izlemek, enformasyon hizmetlerini yerine getirmek,
d) Bakanlıkça düzenlenen seminer, kurs sempozyum vb. faaliyetlere ilişkin dokümanları derlemek, yayın haline getirmek, ve taşra teşkilatının yayın yoluyla eğitimin sağlanması amacıyla çeşitli yayınlar (kitap, dergi, broşür, araştırma vb.) yapmak, konuların basım ve dağıtımını gerçekleştirmek,
e) Bakanlığın görev alanı ile ilgili çıkardığı mevzuatı derlemek, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü kanalı ile satışının yapılmasını sağlamak,
f) Mesleki gelişimi sağlamak amacıyla periyodik yayınlar yapmak, yerel yönetimler ile uygulayıcı kurum ve kuruluşlara iletilmesini sağlamak,
g) Gerek Bakanlığımız ile belediyeler arasında bilgi ve tecrübe alışveriş sağlamak amacıyla yayınlar hazırlamak, yerel yönetimlerde çalışan personeli yayın yoluyla bilgilendirmek ve eğitilmesine yardımcı olmak,
h) Bakanlığımız görev alanına giren konularda halka ve yerel yöneticilere yönelik olarak hazırlanacak kampanya vb uygulamaları düzenlemek,
i) Bakanlık ilgili mevzuatına ilişkin araştırma yapmak ve kitaplar yayınlamak.
j) Yayın Yönergesine göre hazırlanan yayınların basımını yapmak veya yaptırmak,